Regulamin INTER-NAW

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin aplikacji internetowej (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z portalu INTER-NAW (zwanego dalej Aplikacją internetową) i jest przeznaczony dla użytkowników, korzystających z dowolnych przeglądarek internetowych.
 2. Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej, jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 3. Operatorem i Usługodawcą Aplikacji internetowej są Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza z siedzibą przy ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa - Wesoła.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji internetowej polegają w szczególności na:
  1. sporządzeniu planu nawożenia azotem.
  2. określeniu maksymalnej dawki azotu.
  3. sporządzeniu planu nawożenia N, P, K, Mg, CaO, S.
  4. ewidencji nawożenia azotem.
  5. utworzeniu bilansu N, P, K, Mg, Psat.
  6. wskazaniu poziomu wapnowania.
  7. doradztwa w zakresie nawożenia mikroelementami.
  8. zadawaniu pytań,
  9. obsługi doboru nawozów.
  10. obliczenia produkcji zwierzęcej.
 5. Z Aplikacji internetowej można korzystać poprzez uruchomienie strony https://internaw.pl/ w dowolnej przeglądarce internetowej.
 6. Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem KSCHR jest bezpłatne.
 7. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Aplikacji internetowej pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. KSCHR nie ponoszą odpowiedzialności za wysokość opłat, naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji internetowej. Aplikacja internetowa oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, w tym logotypy, elementy graficzne, rozwiązania mapowe i inne treści stanowią przedmiot praw wyłącznych KSCHR lub ich partnerów biznesowych.
 
§2. Wymagania techniczne i zasady dostępu
 1. Aplikacja internetowa dostępna jest dla wszystkich użytkowników, korzystających z dowolnych przeglądarek internetowych na urządzeniach: komputer, smart-fon, tablet.
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji internetowej niezbędny jest dostęp do Internetu.
 3. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji internetowej, użytkownik zobowiązany zarejestrować się, podając swoje imię i nazwisko, adres email i hasło. Aplikacja internetowa obsługuje istniejące już konta oraz rejestrację nowego użytkownika.
 4. Rejestracja nowego użytkownika realizowana jest poprzez potwierdzenie emaila wysłanego do użytkownika z Aplikacji INTERNAW, dzięki któremu możliwe jest zarejestrowanie się do Aplikacji internetowej.
 5. Logowanie zarejestrowanego użytkownika realizowane jest poprzez podanie adresu email i hasła.
 
§3. Ogólne zasady korzystania z Aplikacji internetowej
 1. Użytkownicy podczas logowania się do Aplikacji internetowej zawierają umowę z KSCHR, na świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie wskazanym w instrukcji dostępnej na stronie KSCHR: https://www.schr.gov.pl/index.php?c=article&id=58 pod linkiem: https://schr.gov.pl/container/inter-naw/Instrukcja%20internet%20tj.docx?noc=1660067202 Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Regulaminem, niewprowadzania treści o charakterze bezprawnym, a także korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji internetowych.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  2. korzystania z Aplikacji internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji internetowej, jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić KSCHR o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji internetowej.
 
§4. Odpowiedzialność Operatora aplikacji internetowej i użytkowników
 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji internetowej, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji internetowej, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji internetowej dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, w tym m.in.: Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. a. szkody oraz utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
  2. b. szkody oraz utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji internetowej,
  3. c. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 
§5. Zakończenie korzystania z Aplikacji internetowej
 1. Użytkownicy mają możliwość zakończenia umowy w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie korzystania z Aplikacji internetowej, zwłaszcza jeśli nie zaakceptują wprowadzonych zmian w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji internetowej. Aby zaprzestać korzystania z Aplikacji internetowej, konieczne jest wyrejestrowanie się z aplikacji.
 2. Jeśli stwierdzono, że użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, działa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub szkodzi uzasadnionym interesom Usługodawcy lub Operatora, w szczególności jego dobrej reputacji, Usługodawca lub Operator mogą podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych przez nią usług.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności Aplikacji, zaprzestania prowadzenia jej strony internetowej w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, oraz do zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Dane zarchiwizowane przechowywane będą według zasad opisanych w Polityce prywatności w paragrafie 2 punkt nr 2 i 3.
 
§6. Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności https://internaw.pl/polityka-prywatnosci
 
§7. Reklamacje
 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy: (tutaj podać adres email, na który mają być zgłaszane reklamacje).
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
 3. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od wpływu zgłoszenia rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca wzywa Użytkownika o jej uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia wezwania . Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie odpowie na wezwanie o uzupełnienie wniesionej przez niego reklamacji, Usługodawca informuje go o pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia.
 
§ 8. Polityka plików cookies
 1. Polityka plików cookies dostępna jest w Polityce prywatności https://internaw.pl/polityka-prywatnosci
 
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej wraz z informacją o wprowadzeniu zmian. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji internetowej.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2022 rok.